PAN X 룆由쎌쁺솕쓽 諛 – 誘쇰퀝썕 媛먮룆珥덉껌 넗겕 (8/30)

 

-씪떆: 2018뀈 8썡 30씪(紐) 18:30~ 20:30

-옣냼:뙋援먯뒪듃뾽 罹좏띁뒪 2룞 1痢 PAN soil & society (뙋 냼씪 븻 냼궗씠뼱떚)

-봽濡쒓렇옩 援ъ꽦

-1遺: 룆由쎌쁺솕 긽쁺 諛 媛먮룆넗겕

-2遺:꽕듃썙궧 뵒꼫

 

PAN 룆由쎌쁺솕-誘쇰퀝썕 媛먮룆珥덉껌 넗겕(8썡 30씪)

 

-李멸떊泥:혻혻https://goo.gl/ArxTVW

 

떟湲 궓湲곌린

씠硫붿씪 怨듦컻릺吏 븡뒿땲떎. 븘닔 엯젰李쎌 * 濡 몴떆릺뼱 엳뒿땲떎.