STARTUPDESIGNER

[뻾궗] 꽌슱李쎌뾽뿀釉 X 鍮꾧릿硫붿씠듃 뵒옄씤뿰빀꽭誘몃굹 (9/15)

STARTUP DESIGNER(꽌슱李쎌뾽뿀釉 X 鍮꾧릿硫붿씠듃) (9/15)   씪떆: 2018뀈 9썡 15씪 13:00~ 17:00(4떆媛) 옣냼: 꽌슱李쎌뾽뿀釉 10痢 媛뺣떦(꽌슱듅蹂꾩떆 留덊룷援 諛깅쾾濡31湲 21 꽌슱李쎌뾽뿀釉) 李멸긽: (삁鍮)뒪듃뾽, 뒪듃뾽 醫낆궗옄, 뵒옄씠꼫, 븰깮, 뒪듃뾽쓣 以鍮꾪븯뒗 紐⑤뱺 궗엺 李몄뿬 媛뒫(理쒕 300紐 궡쇅) 李멸鍮꾩슜: 臾대즺 떊泥湲곌컙: 꽑李⑹닚 留덇컧 二쇱슂궡슜:…